Припрема...

Новости

2017 24/мај

По­ку­ша­ји Пај­ти­ће­ве вла­де при­лич­но ја­сно по­ка­за­ли да је њи­хо­ва иде­ја би­ла да по­сто­ји те­ло ко­је ће би­ти фор­ми­ра­но
ис­кључи­во да да­је по­твр­ду не­кој но­вој иден­ти­тет­ској при­чи у Вој­во­ди­ни

Детаљније