Припрема...

24. мај 2017.

По­ку­шај бив­ше По­кра­јин­ске вла­де да из­и­гра став су­да


Устав­ни суд Ср­би­је је на сед­ни­ци 22. ма­ја до­нео од­лу­ку да се од­лу­ка о фор­ми­ра­њу Вој­во­ђан­ске ака­де­ми­је на­у­ка и кул­ту­ре (ВА­НУК) про­гла­си не­у­став­ном.

„Да­кле, ти­ме су по­твр­ђе­не све оне сум­ње и ре­зер­ве ко­је су из­ра­же­не при­ли­ком ње­ног осни­ва­ња”, на­вео је пот­пред­сед­ник Срп­ске на­пред­не стран­ке и шеф по­сла­нич­ке гру­пе оку­пље­не око на­пред­ња­ка у Скуп­шти­ни Вој­во­ди­не Ми­лен­ко Јо­ва­нов.”Ми смо та­да упо­зо­ра­ва­ли на то да је то  не­у­став­но јер ни­је у скла­ду с Уста­вом ни са За­ко­ном о јав­ним слу­жба­ма. Ме­ђу­тим, на све те опа­ске и упо­зо­ре­ња по­кра­јин­ска власт се јед­но­став­но оглу­ши­ва­ла, ни­је ни по­ку­ша­ла да ре­а­гу­је и до­не­ли су ту од­лу­ку, ко­ја се са­да по­ка­за­ла као не­у­став­на.”

Под­се­ти­мо, Скуп­шти­на Вој­во­ди­не је, на пред­лог По­кра­јин­ске вла­де, 7. ју­на 2015. год­не до­не­ла од­лу­ку о осни­ва­њу ВА­НУК-а. По­др­шку том пред­ло­гу је да­ло 58 по­сла­ни­ка, 14 је би­ло про­тив, а осам ни­је гла­са­ло.

„Ра­дом ВА­НУК-а би­ће ство­ре­ни усло­ви за обез­бе­ђе­ње рав­но­прав­но­сти, очу­ва­ње и по­што­ва­ње раз­ли­чи­то­сти кул­ту­ра на­ци­о­нал­них ма­њи­на – на­ци­о­нал­них за­јед­ни­ца ко­је по­сто­је у Вој­во­ди­ни”, на­вео је пред­ла­гач од­лу­ке, а та­да­шњи по­кра­јин­ски се­кре­тар за на­у­ку и тех­но­ло­шки раз­вој Вла­ди­мир Па­влов на сед­ни­ци пар­ла­мен­та ре­као је да је „пред­лог о осни­ва­њу ВА­НУК-а ура­ђен у скла­ду с од­лу­ком Устав­ног су­да из 2012. го­ди­не, по­сле уки­да­ња до­та­да­шњих ин­ге­рен­ци­ја Вој­во­ђан­ске ака­де­ми­је на­у­ка и умет­но­сти – ВА­НУ.”

Од­лу­ка о осни­ва­њу ВА­НУК-а би­ла са­мо јед­на у ни­зу од­лу­ка ко­је су про­гла­ше­не не­у­став­ним(Ми­лен­ко Јо­ва­нов)

Јо­ва­нов ис­ти­че да је од­лу­ка о осни­ва­њу ВА­НУК-а би­ла са­мо јед­на у ни­зу од­лу­ка ко­је су про­гла­ше­не не­у­став­ним, под­се­ћа­ју­ћи при том на не­у­став­ни Ста­тут и За­кон о над­ле­жно­сти­ма Вој­во­ди­не.

“Они су, зна­чи, ју­ла 2015. го­ди­не, при­ли­ком осни­ва­ња ВА­НУК-а, по­ку­ша­ли да из­и­гра­ју од­лу­ку Устав­ног су­да из 2012. го­ди­не. Го­во­ри­ли су нам да је то све у скла­ду с том од­лу­ком су­да, ме­ђу­тим, по­ка­за­ло се да ни­је и да су они од са­мог по­чет­ка, чим је ВА­НУ био про­гла­шен не­у­став­ним, по­ку­ша­ли да на­ђу на­чин ка­ко да оп­ста­не па су пр­во по­ку­ша­ли да фор­ми­ра­ју не­ку ака­де­ми­ју на­у­ка, умет­но­сти и кул­ту­ре као не­вла­ди­ну ор­га­ни­за­ци­ју па су по­сле то­га по­ку­ша­ли с ВА­НУК-ом”, на­во­ди Јо­ва­нов.

Ка­же и да сви ти по­ку­ша­ји Пај­ти­ће­ве вла­де при­лич­но ја­сно по­ка­за­ли да је њи­хо­ва иде­ја би­ла да по­сто­ји те­ло ко­је ће би­ти фор­ми­ра­но ис­кљу­чи­во да да­је по­твр­ду не­кој но­вој иден­ти­тет­ској при­чи у Вој­во­ди­ни, у скла­ду с по­ли­ти­ком ко­ју су во­ди­ли, а то је по­ли­ти­ка фак­тич­ког уда­ља­ва­ња од Ср­би­је.

Извор: ДНЕВНИК