Припрема...

12. јануар 2018.

СНС ће се борити за даљи развој Београда


Пот­пред­сед­ник СНС-а Ми­лен­ко Јо­ва­нов ка­же за наш лист да ће на ли­сти за из­бо­ре у Бео­гра­ду би­ти по­зна­тих и при­зна­тих Бе­о­гра­ђа­на ко­ји су се оства­ри­ли и ве­ру­ју сво­јим очи­ма. Он је ре­као да је на сед­ни­ци Пред­сед­ни­штва до­не­та од­лу­ка да у овој го­ди­ни не бу­де ван­ред­них пар­ла­мен­тар­них из­бо­ра. Сад има­ју за­да­так да за­шти­те глав­ни град од но­вог за­ду­жи­ва­ња и уру­ша­ва­ња.

– Од­лу­ка је до­не­та, а на на­ма је сад да се озбиљ­но су­прот­ста­ви­мо ло­пов­ско-тај­кун­ској ко­а­ли­ци­ји ко­ја по­ку­ша­ва да се до­ко­па буџета Бе­о­гра­да и за­шти­ти­мо глав­ни град од но­вог про­па­да­ња и уру­ша­ва­ња – на­по­ме­нуо је Јо­ва­нов.

Он је под­се­тио на из­бо­ре ко­ји су одр­жа­ни кра­јем про­шле го­ди­не у Ми­о­ни­ци, Ко­стол­цу, Не­го­ти­ну и Пе­ћин­ци­ма. За те из­бо­ре, ре­као је Јо­ва­нов стран­ке ко­је су уру­ши­ле Бе­о­о­град ни­су се ни кан­ди­до­ва­ле јер су ви­де­ле да те оп­шти­не не­ма­ју та­ко до­бре буyете.

– Кад су ви­де­ли да је тим ко­ји је во­дио Бе­о­град, Си­ни­ша Ма­ли и Ан­дре­ја Мла­де­но­вић, Го­ран Ве­сић… по­пра­вио све оно што су они уру­ши­ли, од­лу­чи­ли да се по­но­во ску­пе – на­вео је Јо­ва­нов.

СНС во­ди ра­чу­на о сва­ком гра­ђа­ни­ну

Ми­лен­ко Јо­ва­нов за „Днев­ник” на­во­ди да на­пред­ња­ци же­ле да ура­де све да би жи­вот гра­ђа­на учи­ни­ли бо­љим и лак­шим. О то­ме ка­кву Ср­би­ју гра­ди СНС и ка­ква је Ср­би­ја Алек­сан­дра Ву­чи­ћа, стран­ка је по­сла­ла вр­ло ја­сну по­ру­ку и кра­јем про­шле го­ди­не са сед­ни­це Скуп­шти­не Вој­во­ди­не, по­др­жа­ва­ју­ћи пред­лог да се ма­те­ри­ја­ли за сед­ни­цу пар­ла­мен­та убу­ду­ће штам­па­ју и до­ста­вља­ју и на је­зи­ци­ма ма­њи­на у слу­жбе­ној упо­тре­би у Вој­во­ди­ни свим по­сла­ни­ци­ма ко­ји се та­ко из­ја­сне.

– СНС по­шту­је све гра­ђа­не Ср­би­је и ап­со­лут­но во­ди ра­чу­на о сва­ком гра­ђа­ни­ну, тру­ди се да сва­ком гра­ђа­ни­ну омо­гу­ћи да сва сво­ја пра­ва ко­ри­сти у нај­ве­ћој мо­гу­ћој ме­ри – на­гла­сио је Јо­ва­нов. – Др­жа­ва Ср­би­ја је ја­сно по­сла­ла по­ру­ку Евро­пи ка­ко се по­сту­па с на­ци­о­нал­ним ма­њи­на­ма у Ср­би­ји и ка­ко Ср­би­ја гле­да на сво­је ма­њи­не, за раз­ли­ку од оних ко­ји­ма сме­та­ју ћи­ри­лич­не та­бле, лу­па­ју их и ру­ше спо­ме­ни­ке. Ми тај ком­плекс ко­ји они има­ју, очи­глед­но, не­ма­мо. На­про­тив, сма­тра­мо да су на­ци­о­нал­не ма­њи­не бо­гат­ство.

Ка­зао је да је Ми­ро­слав Ми­шко­вић оку­пио „жу­то-ри­ђу еки­пу Ђи­ла­са, Ша­пи­ћа, Јан­ко­ви­ћа и Је­ре­ми­ћа да пра­ве ком­би­на­ци­је”, до­да­ју­ћи да су сви они би­ли у ис­тој стран­ци ка­да је Бе­о­град уру­ша­ван и уни­шта­ван.

– Ђи­лас је био гра­до­на­чел­ник, Ша­пић му је био пр­ви по­моћ­ник, а сад се пред­ста­вља као не­што но­во – ка­зао је Јо­ва­нов, и ис­та­као да је Ђи­лас оста­вио је 1,2 ми­ли­јар­ду ду­га и да је сад тај дуг са­ни­ран ви­ше од 50 од­сто. – Бе­о­град је по­ста­вљен на но­ге. По­сле ду­гог вре­ме­на је отво­ре­на и пр­ва фа­бри­ка и ве­ли­ки број гра­ди­ли­шта. Ни­кад и ни­је би­ло ви­ше гра­ди­ли­шта у Бе­о­гра­ду као са­да! По­што сад има па­ра, се­ти­ли су се да се по­но­во ску­пе.

Ка­же да се еки­па око Ми­шко­ви­ћа оку­пи­ла у Шап­цу и са­ста­ла у згра­ди Град­ске упра­ве.

– Ви­де­ли сте их све ка­ко је­зде пре­ма Шап­цу пре­ко жу­те ли­ни­је у бе­сним yипо­ви­ма. Да је СНС на­пра­вио би­ло ка­кав скуп у Скуп­шти­ни гра­да Бе­о­гра­да, то би био скан­дал. Њих ни­ко ни­шта не пи­та. Ни­ко не пи­та ода­кле је пре­по­ште­ном Са­ши Јан­ко­ви­ћу „ауди А-8”, ко му га је дао и ко­ли­ко ко­шта – на­гла­ша­ва Јо­ва­нов.

Извор: Дневник