Припрема...

Новости

2014 4/нов

Даме и господо, мени је заиста, не бих рекао фасцинантно, али у сваком случају интересантно, да данас слушам аргументацију о томе да нам не треба и да једноставно нису услови за издавање хартија од вредности, дакле, потпуно супротну аргументацију у односу на аргументацију коју смо слушали на истом овом месту приликом доношења Одлуке о издавању […]

Детаљније
2014 4/нов

Дaнaшњa рeкoнструкциja Пoкрajинскe влaдe нeћe дoнeти ништa нoвo, ни дoбрo, грaђaнимa Србиje кojи живe у Вojвoдини. Рaзлoг зa тo трeбa трaжити у тoмe штo je oснoвни и нajвeћи прoблeм Пajтићeвe влaсти њeнa пoлитикa, a нe пeрсoнaлнa рeшeњa. Ta влaст je у прeтхoднoм пeриoду вoдилa пoлитику кoja je чeстo прeлaзилa грaницe кoje je пoстaвиo Устaв и […]

Детаљније